You are currently viewing เจ้าของอาคารสูงถูกฟ้อง กระจกสะท้อนแสงรบกวนเพื่อนบ้าน

เจ้าของอาคารสูงถูกฟ้อง กระจกสะท้อนแสงรบกวนเพื่อนบ้าน

อาคารสูงระวัง! อาจถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายไม่รู้ตัว เพราะอาคารสมัยใหม่นิยมใช้กระจกสะท้อนแสงเพื่อลดแสงแดดเข้ามาในอาคาร ซึ่งกระจกสะท้อนแสง (Reflective) บางชนิด มีค่าการสะท้อนแสงมากเกินไป อาจทำให้ชาวบ้านข้างเคียงเดือดร้อนได้

มีกรณีตัวอย่างเกิดขึ้นแล้ว  เมื่อ ศาลฎีกา มีคำพิพากษาให้เจ้าของอาคารขนาดใหญ่ย่านสุขุมวิท ที่ใช้กระจกสะท้อนแสงรอบตัวอาคารต้องจ่ายค่าเสียหายแก่เจ้าของบ้านใกล้เคียงที่ฟ้องคดีจำนวน 4 ราย รายละ 10,000 บาทต่อปี และเจ้าของตึกแถว 3 ราย รายละ 7,000 บาทต่อปี เพราะในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนของทุกปี ช่วงเวลา 15:30-18:00 น. จะเกิดแสงสะท้อนจากอาคารชุดสาดใส่บ้านใกล้เคียง ทำให้เดือดร้อนไปตามๆกัน โดยเจ้าของอาคารจะต้องจ่ายค่าเสียหายตลอดไป จนกว่าจะแก้ปัญหาได้แล้วเสร็จ

คดีนี้สู้กันถึงสามศาล โดยทางจำเลยสู้คดีว่า แสงแดดที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ธรรมชาติที่แปรผันไปตามฤดูกาลในแต่ละช่วงของปี จึงมิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือจงใจให้เกิด ซึ่งสองศาลแรกก็เห็นคล้อยตามกัน จนมาถึงศาลฏีกาได้ตัดสินว่า “กรณีบุคคลใดใช้สิทธิของตน เป็นเหตุให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินที่ควรคาดคิดหรือคาดหมายได้  แม้สิทธิที่จะปฏิบัติการเพื่อยังให้ความเสียหายหรือเดือดร้อนนั้นให้สิ้นไป  บัญญัติให้เป็นสิทธิเฉพาะตัวของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ก็ตาม แต่การที่โจทก์อาศัยอยู่ในบ้านและได้รับผลกระทบจากแสงสว่างที่สะท้อนจากอาคารของจำเลย สาดส่องเข้าในบ้านด้วย การกระทำของจำเลย ย่อมถือได้ว่า เป็นการทำละเมิดต่อโจทก์”

สุดท้ายศาลฏีกาตัดสินให้โจทย์ชนะคดี และบังคับจำเลยชดใช้ค่าเสียหายต่างๆแก่โจทย์ในที่สุด

พรบ.ควบคุมอาคารกำหนดให้อาคาร ใช้กระจกภายนอกที่มีค่าการสะท้อนแสงไม่เกิน 30% แต่คดีนี้ได้สร้างบรรทัดฐานใหม่ว่า แม้จะใช้กระจกตามที่พระราชบัญญัติกำหนดแล้ว ก็ไม่มีสิทธิ์สร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่บ้านใกล้เรือนเคียงได้อยู่นั่นเอง

ที่มา: มติชนออนไลน์