Read more about the article ทำไมกระจกถึงแตก?
Glass load resistance explained

ทำไมกระจกถึงแตก?

  • Post author:
  • Post category:Knowledge
  • Reading time:1 mins read

การจะเลือกความหนาของกระจกที่เหมาะสม เราต้องรู้ว่าต้องการใช้กระจกขนาดเท่าไหร่ และต้องการให้กระจกรับแรงที่มากระทำแบบประเดี๋ยวประด๋าว (short duration load) และแรงที่มากระทำอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน (long duration load) เท่าไหร่ สำหรับอาคารสูง 10-40 เมตร แรงลม short load จะคำนวณกันที่ 50-80 กิโลกรัมต่อตารางเมตร…

Continue Readingทำไมกระจกถึงแตก?